آمار شهرنشینی کشورهای خاورمیانه در 66 سال اخیر

چکیده مطلب آمار شهرنشینی در کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد ایران در وضعیت رشد شهرنشینی و مهاجرت به سوی شهرها است و تا سال 2016 درصد …

آمار شهرنشینی کشورهای خاورمیانه در 66 سال اخیر ادامه مطلب