آمار شاخص نابرابری جنسیتی در ایران

چکیده مطلب شاخص نابرابری جنسیتی برای اندازه‌گیری اختلاف جنسیتی کشورها ارائه‌شده است. این شاخص در برنامه ۲۰ ساله گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۰ معرفی شد. شاخص نابرابری جنسیتی …

آمار شاخص نابرابری جنسیتی در ایران ادامه مطلب

شاخص نابرابری جنسیتی

آمار شاخص جهانی شکاف جنسیتی

چکیده مطلب شاخص جهانی شکاف جنسیتی چارچوبی برای اندازه‌گیری دامنه نابرابری‌های جنسیتی در کشورهای مختلف است. این شاخص شکاف‌های جنسیتی ملی را بر اساس معیارهای …

آمار شاخص جهانی شکاف جنسیتی ادامه مطلب

آمار شاخص شکاف جنسیتی