آمار نسبت گردشگران ورودی به خروجی

چکیده مطلب آمار گردشگران ورودی نسبت به خروجی در سال 2018 در ایران به 1 درصد رسیده است. بیشترین آمار متعلق به تاجیکستان بوده است. …

آمار نسبت گردشگران ورودی به خروجی ادامه مطلب