آمار تولید غذاهای دریایی و ماهی در ایران

چکیده مطلب آبزی پروری در ایران با رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر همراه بوده است. بیشترین رشد مربوط به پرورش ماهیان آب شیرین می‌شود …

آمار تولید غذاهای دریایی و ماهی در ایران ادامه مطلب

آمار تولید غذاهای دریایی